Integritetspolicy

Vi, SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal är som innehavare av webbsajten ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna för webbsajtens användare. Våra kontaktuppgifter finns i utgivningsinformationen på webbsajten, kontaktpersonerna för frågor om behandlingen av personuppgifter anges direkt i denna integritetspolicy.

Vi tar skyddet av din integritet och dina personuppgifter på mycket stor allvar. Vi registrerar, sparar och använder endast dina personuppgifter i överensstämmelse med innehållet i denna integritetspolicy, samt tillämpningsbara dataskyddsbestämmelser. Detta gäller i synnerhet europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och de nationella dataskyddsbestämmelserna. Vi sätter stort värde på att även leva upp till det förtroende vi har fått i detta hänseende. Vi skyddar därför särskilt dina personuppgifter mot obehörig åtkomst.

Med denna integritetspolicy vill vi informera i vilken omfattning och för vilket syfte personuppgifter behandlas relaterat till användningen av webbsajten.

Få reda på mer om de verktyg och cookies som vi använder på den här webbsajten och individualisera cookieinställningarna genom att klicka på "Cookieinställningar". Observera att baserat på dina inställningar är eventuellt inte alla funktioner tillgängliga längre på sajten.

Personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Hit hör all information om din identitet, t.ex. namn, e-postadress eller postadress. Information som inte kan kopplas till din identitet (exempelvis statistiska uppgifter, som antalet användare på webbsajten) ses däremot inte som personlig information.

Principiellt kan du använda vår webbsajt utan att avslöja din identitet och utan att ange personuppgifter. Vi registrerar då endast allmän information om besöket på vår webbsajt. För vissa av de tjänster som erbjuds insamlas dock personuppgifter om dig. Dessa uppgifter behandlas därefter endast principiellt av oss med syftet att använda den här webbsajten, i synnerhet för att tillhandahålla den önskade informationen. Vid insamlingen av personuppgifter måste du endast lämna de uppgifter som är absolut nödvändiga. Utöver detta kan det vara möjligt att lämna ytterligare uppgifter. Det handlar då endast om frivilliga uppgifter. Vi anger alltid om det rör sig om obligatoriska fält eller frivilliga uppgifter. Vi informerar sedan om de konkreta detaljerna i hithörande avsnitt i denna integritetspolicy.

Ett automatiserat beslutsfattande baserat på dina personuppgifter relaterat till användningen av vår webbsajt sker inte.

Behandling av personlig information

Dina uppgifter sparas av oss på särskilt skyddade servrar inom Europeiska unionen. Dessa skyddas med tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstöring, åtkomst, förändring eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer. Det är endast möjligt för ett fåtal, behöriga personer att få åtkomst till dina uppgifter. Dessa ansvarar för tekniskt, affärsmässigt eller redaktionellt handhavande av servrarna. Trots återkommande kontroller är dock ett komplett skydd mot alla risker inte möjligt.

Dina personuppgifter överförs krypterade via internet. För dataöverföringen använder vi en SSL-kryptering (Secure Socket Layer).

Överföring av personuppgifter till tredje part

Principiellt använder vi endast din personliga information för att utföra de tjänster som du önskar. I den mån externa tjänsteföretag anlitas av oss för att tillhandahålla tjänster, har dessa uteslutande åtkomst till uppgifterna med syftet att tillhandahålla tjänster. Med tekniska och organisatoriska åtgärder säkerställer vi att dataskyddsbestämmelserna efterföljs och även våra externa tjänsteföretag är förpliktigade att göra detta.

Utöver detta lämnar vi inte vidare uppgifterna till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Detta gäller i synnerhet för syftet reklam. Dina personuppgifter vidarelämnas endast om du själv har godkänt att de vidarelämnas eller om vi på grund av lagbestämmelser och/eller förordande från myndigheter eller rättsväsendet är berättigade eller förpliktigade till detta. Det kan då särskilt handla om att lämna information med syftet åtal, för att avvärja faror eller genomdrivande av immateriell äganderätt.

Rättsliga grunder för uppgiftsbehandlingen

I den mån vi inhämtar samtycke för behandlingen av dina personuppgifter, fungerar art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR som rättslig grund för uppgiftsbehandlingen.

I den mån dina personuppgifter behandlas, eftersom detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller ett avtalsliknande förhållande med dig, fungerar art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR som rättslig grund för uppgiftsbehandlingen.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett juridisk plikt, fungerar art. 6 stk. 1 lit. c) GDPR som rättslig grund för uppgiftsbehandlingen.

Som rättslig grund för uppgiftsbehandlingen kommer vidare art. 6 stk. 1 lit. f) DSGVO i fråga, om behandlingen av dina personuppgifter krävs för att tillvarata ett berättigat intresse för vårt företag eller tredje part och då dina intressen, grundläggande rättigheter eller grundfriheter inte kräver att dina personuppgifter skyddas.

Inom ramen av denna integritetspolicy, hänvisar vi ständigt till på vilken rättslig grund vi stöder behandlingen av dina personuppgifter.

Radering av uppgifter och lagringstid

Vi raderar eller spärrar principiellt alltid dina personuppgifter när syftet för att spara inte längre finns kvar. Uppgifterna kan dock sparas längre om det finns lagkrav på detta som gäller för oss, exempelvis när det gäller lagstadgad plikt att spara och arkivera. I ett dylikt fall raderar eller spärrar vi dina personuppgifter när denna plikt inte gäller längre.

Nyttjande av vår webbsajt

Information om din terminal

Oavsett om du är registrerad, samlar vi in följande information om din terminal vid varje åtkomst till vår webbsajt: IP-adressen för din terminal, din webbläsares förfrågan samt tidpunkten för denna förfrågan. Dessutom registreras statusen och den överförda datamängden inom ramen av denna förfrågan. Vi samlar också in produkt- och versionsinformation om den använda webbläsaren och terminalens operativsystem. Vi registrerar även från vilken webbsida åtkomst gjordes till vår webbsajt. Din terminals IP-adress sparas då endast den tid då webbsajten används och raderas därefter eller anonymiseras genom att kortas ner. Övriga uppgifter sparas under en begränsad tid.

Vi använder dessa uppgifter för driften av webbsajten, i synnerhet för att fastställa och åtgärda fel, för att fastställa utnyttjandegraden av webbsajten, samt för att göra anpassningar eller förbättringar. För de tekniskt nödvändiga fallen finns för dessa syften även vårt berättigade intresse för uppgiftsbehandlingen enligt art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, vilket är den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling. För alla andra fall är ditt samtycke – såtillvida du har godkänt – rättslig grund för denna uppgiftsbehandling art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.

Användning av cookies

För vår webbsajt används, liksom på många webbsajter, cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din dator och som sparar specifika inställningar och data för utbyte med vår webbsajt via din webbläsare. En cookie innehåller som regel namnet på den domän som cookiefilen skickades från, samt information om cookiens ålder och ett alfanumeriskt ID.

Cookies gör det möjligt för oss att identifiera din terminal och göra eventuella förinställningar tillgängliga direkt. Cookies hjälper oss att förbättra webbsajten och kunna erbjuda dig en bättre service som är ännu mer anpassad efter dig. Här finns även vårt berättigade intresse för uppgiftsbehandling enligt art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. För cookies som överskrider det tekniskt nödvändiga, ber vi om samtycke för behandlingen inom ramen av vår cookiebanner/fönstret för sekretessinställningar. Om du inte samtycker sätter vi självklart inga cookies som inte är nödvändiga för den tekniska driften av webbsajten. Vid ett samtycke är detta även rättslig grund för vår behandling, art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.

De cookies som vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas igen automatiskt när du lämnar webbplatsen. Utöver detta används också cookies med en längre lagringstid så att hänsyn kan tas till dina förinställningar och preferenser när du besöker vår webbsajt nästa gång.

De flesta webbläsare är inställda så att de accepterar cookies automatiskt. Du kan dock avaktivera att cookies sparas eller ställa in din webbläsare, så att den skickar ett meddelande till dig när cookies skickas. Det går också att radera redan sparade cookies manuellt i inställningarna för webbläsaren. Observera att du under vissa omständigheter endast kan använda vår webbsajt begränsat eller inte alls, om du nekar att cookies sparas eller raderar nödvändiga cookies.

Användning av tekniskt nödvändiga cookies

Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att du ska kunna använda webbsajten. Med dessa cookies registrerar och sparar vi följande uppgifter:

 • Språkinställningar
 • Sökinställningar
 • Information för att identifiera resp. autentisera användaren
 • Uppgifter för störningsfri återgivning av audio- eller videoinnehåll

Cookies gör det möjligt för oss att identifiera din dator och göra eventuella förinställningar tillgängliga direkt. Cookies hjälper oss att förbättra webbsajten och kunna erbjuda dig en bättre och användarvänlig service. Användningen av cookies behövs dessutom för att förenkla användningen av vår webbsajt för dig. Vissa funktioner kan endast erbjudas genom att använda cookies. Detta gäller sökning, språkinställningar och liknande. Utifrån detta ges också vårt berättigade intresse för den rättsliga grunden för bearbetningen av uppgifter med hjälp av cookies enligt art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR.

Användning av analyscookies ("Google Analytics")

Utöver detta använder vi cookies på vår internetsajt som möjliggör analys av ditt användarbeteende, dessa är s.k. analyscookies. Med dessa cookies registrerar och sparar vi följande uppgifter:

 • Antal sidanrop
 • Sökord
 • Användning av funktioner på internetsidor
 • Uppehållstid

Dina uppgifter som har samlats in med hjälp av cookies pseudonymiseras så att det inte längre går att sammanföra uppgifterna med respektive användare, såtillvida du inte entydigt och aktivt godkänner det.

Vi använder analyscookies för att förbättra och optimera kvaliteten på vår webbsajt och för att kontrollera och förbättra räckvidden för vår webbsajt och att den hittas. Vi använder endast analyscookies om du godkänner det. Den rättsliga grunden för bearbetningen är art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.

För att analysera användarbeteendet för ovan nämnda syften använder vi programvaran Google Analytics. Denna i sin tur använder cookies såsom förklarats ovan.

Vi använder Google Analytics för statistiska utvärderingar. Google Analytics är en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler som sparas i din dator och möjliggör analys av användningen av webbsajten. Informationen som har skapats med cookies om hur du använder webbsajten överförs som regel till en server för Google i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbsajten, kortas dock dessförinnan din IP-adress av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra stater som ingår i avtalet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fulla IP-adressen till en server för Google i USA och kortas där. På uppdrag av innehavaren av den här webbsajten kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera hur du använder webbsajten, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsajten och för att utföra ytterligare tjänster åt webbsajtens innehavare relaterade till användningen av webbsajten och internet. Den IP-adress som har överförts av din webbläsare inom ramen av Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ställa in det i webbläsaren; vi vill dock uttryckligen informera om att du i det här fallet eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på webbsajten i full omfattning. Utöver detta kan du förhindra att uppgifterna som har skapats av cookien och som är relaterade till användningen av webbsajten (inkl. din IP-adress) registreras av Google, samt att dessa uppgifter bearbetas av Google genom att du inte godkänner användningen av dessa cookies i vår cookiebanner/fönstret för sekretessinställningar.

Mer information finns på tools.google.com/dlpage/gaoptout resp. www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och sekretess). Vi vill informera om att på våra internetsidor har Google Analytics utökats med koden "anonymizeIp();" för att anonymisera IP-adressen. Den sista oktetten raderas då.

Användning av reklamcookies ("Salesforce Pardot Services")

SMA Solar Technology AG (SMA) sparar enbart och uteslutande personuppgifter för webbsatjsbesökare, som har registrerat sig frivilligt/på eget bevåg på våra webbsajter för att få information om produkter och tjänster, vill få SMA:s nyhetsbrev eller för att ladda ner dokument. Om du godkänner det kan du utöver detta få e-post med reklam utifrån dina intressen.

Vissa formulär på SMA:s webbsajter är länkade till Pardot. Pardot är en programvara för automatiserad marknadsföring från Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Personuppgifter som anges frivilligt sparas till att börja med i Pardot för att sedan behandlas med Salesforce CRM-systemet med syftet att ta kontakt och/eller skicka information. Salesforce sparar inga IP-adresser utan använder de individuella identifierarna "unique visitor ID" och "unique identifier". Det går inte att dra några personrelaterade slutsatser.

Här (https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5) få reda på hur Salesforce behandlar dina uppgifter när du besöker webbsajter.

SMA använder Pardot som PR-analystjänst som gör det möjligt att sköta, beräkna, utvärdera SMA:s webbsajt och SMA:s PR-kommunikation och optimera innehållet på SMA:s webbsajt. För att skydda användare och partner kan utöver detta bedrägeri- och säkerhetsrisker identifieras och i förekommande fall avvärjas. Uppgifter behandlas i Salesforce på uppdrag av oss genom användning av cookies.

Pardot-cookies används endast om du också har godkänt dem inom ramen av vår cookiebanner/fönstret för sekretessinställningar. Du kan dessutom avaktivera att cookies sparas i inställningarna för din webbläsare.

Om du endast skulle godkänna grundläggande cookies, kan detta leda till att funktionerna och användarvänligheten på SMA:s webbsajt begränsas.

Användning av affiliate-cookies (Awin)

På vår webbsajt har vi integrerat komponenter från Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Germany. Awin är ett tyskt affiliate-nätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring. Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad säljform som gör det möjligt för kommersiella innehavare av internetsajter, så kallade merchants eller annonsörer, att visa reklam som oftast betalas med klick- eller försäljningsprovision på internetsajter för tredje part, alltså hos säljpartner som även kallas affiliates eller publisher. Awin sätter en cookie i den aktuella personens IT-system. Tracking-cookien från Awin sparar inga som helst personuppgifter. Det som sparas är endast ID-numret för aktuell affiliate, det vill säga den förmedlande partner för den potentiella kunden, samt besökarens referensnummer på en webbsajt och det klickade reklammaterialet. Syftet med att spara de här uppgifterna är att genomföra provisionsbetalningar mellan merchant och affiliate. Dessa genomförs via affiliate-nätverket, det vill säga Awin.

De gällande dataskyddsbestämmelserna för Awin finns på www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.

Användning av Google Maps

På vår webbsajt använder vi karttjänsten Google Maps via ett gränssnitt. Detta är en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google").

För att använda funktionerna för Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs som regel till en server för Google i USA och sparas där. Innehavaren av den här sajten kan inte påverka den här dataöverföringen.

Vi använder Google Maps för att göra det möjligt att underlätta att hitta de platser som anges på webbsajten. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, vilket samtidigt är den rättsliga grunden för användningen av Google Maps.

Mer information om behandlingen av användaruppgifter finns i integritetspolicyn för Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Användning av Eventbrite

På webbsajten erbjuder vi dessutom användarna möjligheten att delta i event. För detta använder vi verktyget "Eventbrite", som hanteras av Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA. När du anmäler dig till ett event, kommer du vidare till webbsajten för Eventbrite. Vi kan inte påverka uppgiftsbehandlingen genom Eventbrite. Eventbrite Inc. deltar i skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA, detta ramprogram mellan USA:s handelsministerium och Europeiska kommissionen hanterar insamling, nyttjande och sparande av personuppgifter från medlemsländerna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Här finns information vilka uppgifter Eventbrite Inc. samlar in, använder och för vilka syften det sker inom ramen av ramprogrammet som sköld för skydd av privatlivet mellan EU och USA:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/Informationen-zum-EU-US-Datenschutzschild.

För att anmäla dig till ett event hos Eventbrite måste du överföra följande uppgifter till Eventbrite inc.:

 • Efternamn, förnamn
 • E-postadress
 • Ort
 • Födelsedatum
 • Biljettyp
 • Event-ID (vilket webbinarium har bokats)
 • Inlösta kuponger

Mer information hur Eventbrite Inc använder personuppgifter får du i integritetspolicyn för Eventbrite:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinien-von-eventbrite.

Som arrangör får vi åtkomst av Eventbrite till ovan angivna uppgifter om deltagarna för ett event. Vi använder uppgifterna med syftet att förbereda och följa upp eventet. För bättre framtida planering av eventutbudet använder vi uppgifter om deltagande i event för att undersöka användning och utnyttjandegrad av eventen.

Användning av YouTube

På vår webbsajt är videor integrerade. För att visa dem använder vi en plugin från Googles tjänst YouTube ("YouTube"). Ägare av tjänsten är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du öppnar en internetsida på vår webbsajt där en video finns med skapas en anslutning till servrarna för YouTube. YouTube meddelar då servern vilka internetsidor på vår webbsajt som du har besökt.

När du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att direkt koppla hur du surfar till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information om behandlingen av användaruppgifter finns i integritetspolicyn för Google på www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Denna gäller även för YouTube.

Vi använder YouTube, för att vi ska kunna visa videor och på så vis kunna förmedla mer om oss och våra tjänster; i detta finns samtidigt det berättigade intresset enligt art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR.

Användning av Vimeo

På vår webbsajt är videor integrerade. För att visa dem använder vi en plugin från Vimeos tjänst Vimeo ("Vimeo"). Ägare av tjänsten är Vimeo, LLC med huvudkontor på 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Om du öppnar en internetsida på vår webbsajt med denna plugin, skapas en anslutning till Vimeo-servrarna och visar då denna plugin. Genom detta överförs till Vimeo-servern, vilka av våra internetsidor du har besökt. Om du är inloggad som medlem hos Vimeo, sammanför Vimeo den här informationen med ditt personliga användarkonto. Används denna plugin, t.ex. att man klickar på startknappen för en video, sammanförs även denna information med ditt användarkonto. Du kan förhindra denna sammanföring genom att du loggar ut från ditt Vimeo-användarkonto innan du använder vår webbsajt och raderar hithörande cookies från Vimeo. Mer information om uppgiftsbehandling och uppgiftsskydd genom Vimeo finns på vimeo.com/privacy.

Vi använder Vimeo, för att vi ska kunna visa videor och på så vis kunna förmedla mer om oss och våra tjänster; i detta finns samtidigt det berättigade intresset enligt art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR.

Användning av EQS aktiediagram

Vi integrerar externa tjänster från EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München) för att visa våra aktiediagram optiskt. Om du använder en sådan tjänst eller om innehåll från tredje part visas, sker av tekniska skäl ett utbyte av kommunikationsuppgifter mellan dig och respektive företag.

Mer information om syfte och omfattning för insamling och behandling av dina uppgifter finns i integritetspolicyn från EQS Group AG på germany.eqs.com/de/legal.

Användningen av programmet är vårt berättigade intresse för uppgiftsbehandlingen enligt art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR.

Användning av retargeting och remarketing

Med retargeting och remarketing menas tekniker där passande reklam visas för användare som har besökt en specifik internetsajt även efter att de har lämnat den här internetsajten. För detta är det nödvändigt att känna igen internetanvändaren utöver den egna internetsajten. För detta används cookies för det aktuella tjänsteföretaget; dessutom tas hänsyn till det tidigare användningsmönstret. Om en användare exempelvis tittar på vissa produkter, kan dessa eller liknande produkter senare visas som reklam för användaren på andra internetsajter. Det rör sig om personaliserade reklam som är anpassad efter den enskilda användarens behov. För den här personaliserade reklamen krävs att användaren känns igen, inte att användaren identifieras. Uppgifterna som används för retargeting och remarketing sammanförs därför inte av oss med andra uppgifter.

Vi använder sådan teknik för att lägga upp annonser på internet. För att lägga upp annonserna anlitar vi externa företag. Vi använder bland annat tjänster från Google som möjliggör att produkter som är intressanta för internetanvändaren visas automatiskt. Denna funktion genomförs med cookies. Mer information om den här tekniken finns i Googles bestämmelser om uppgiftsskydd på policies.google.com/privacy. Vi sätter endast cookies om du godkänner det. Därmed är rättslig grund art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR. Du kan förhindra installation av cookies för Google Remarketing och Google AdWords Conversion Tracking genom att ändra inställningarna i din webbläsare genom att öppna webbsidan www.google.com/policies/privacy/ads/.

Kommunikation med oss

Du kan kontakta oss på olika sätt, bland annat med kontaktformuläret på vår internetsajt. Vi informerar även gärna med jämna mellanrum med vårt nyhetsbrev via e-post och med pressmeddelanden.

Kontaktformulär

Om du vill använda kontaktformuläret på vår webbsajt registrerar vi de personuppgifter som du anger i kontaktformuläret, i synnerhet namn och e-postadress. Dessutom sparar vi IP-adressen och datum och klockslag för förfrågningen. Vi behandlar endast de uppgifter som har skickats via kontaktformuläret med syftet att kunna besvara din fråga eller ditt ärende.

Du kan själv bestämma vilken information du vill skicka med kontaktformuläret. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är ditt samtycke enligt art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.

Efter att vi har behandlat ärendet kommer uppgifterna till att börja med att sparas för eventuella återkopplingar. Det går alltid att begära att uppgifterna raderas, i annat fall raderas de när ärendet har klarats av helt; lagstadgade arkiveringsplikter berörs inte av detta.

Pressmeddelanden

Anlitande av tjänsteföretag för att skicka pressmeddelanden

För att skicka pressmeddelanden anlitar vi externa tjänster från EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München) och Meltwater Deutschland GmbH (Rotherstrasse 22, 10245 Berlin). Om du registrerar dig för en dylik tjänst utbyter vi kommunikationsuppgifter med dessa tjänsteföretag.

Mer information om syfte och omfattning för insamling och behandling av dina uppgifter finns i integritetspolicyn från EQS Group AG på https://germany.eqs.com/de/legal och Meltwater GmbH på https://meltwater.com/de/privacy.

Användningen av de här programmen baseras på ditt samtycke av denna uppgiftsbehandling enligt art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återta ditt samtycke.

Nyhetsbrev

Registreringen för SMA:s nyhetsbrev görs med dubbelt opt-in-förfarande. Detta kräver att du personligen verifierar med e-post. Nyhetsbrev kan när som helst avbeställas.

Investor Relations-nyhetsbrev

För att skicka vårt Investor Relations-nyhetsbrev (nedan kallat "IR-nyhetsbrev") använder vi tjänsten från EQS Group AG. Utskicket görs baserat på ett databehandlingsavtal enligt art. 28 stk. 3 S. 1 GDPR. Vi ställer uteslutande dina uppgifter till förfogande för tjänsteleverantören med syftet att skicka e-post.

Registreringen för vårt IR-nyhetsbrev görs med ett s.k. dubbelt opt-in-förfarande. Dvs. efter att du har registrerat dig får du ett mejl där du blir ombedd att bekräfta registreringen. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna anmäla sig med andras e-postadresser. Registreringen för IR-nyhetsbrevet dokumenteras för att registreringsprocessen ska kunna intygas enligt de juridiska kraven. Hit hör att spara tiden för registrering och bekräftelse, samt även IP-adressen. Även ändringar av de uppgifter du har sparat hos tjänsteleverantören dokumenteras.

För behandlingen av uppgifterna inhämtas ditt samtycke inom ramen av registreringen, hänvisning görs till denna integritetspolicy (art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR).

Uppgifterna används uteslutande för att skicka IR-nyhetsbrevet.

PR-nyhetsbrev

När du registrerar dig för vårt PR-nyhetsbrev används din e-postadress för egna reklamsyften fram tills att du avregistrerar dig. Med jämna mellanrum får du information via e-post om aktuella teman, samt e-post när det finns någon särskild anledning. Detta kan exempelvis vara speciella kampanjer eller utbildningserbjudanden. Baserat på vår information om dig kan dessa mejl vara personaliserade och individualiserade.

För registreringen för vårt PR-nyhetsbrev använder vi, om du inte har lämnat ditt samtycke skriftligen, det så kallade dubbelt opt-in-förfarandet. Detta innebär att vi kommer att skicka ett PR-nyhetsbrev med e-post först när du uttryckligen har bekräftat att vi ska aktivera utskicket av PR-nyhetsbrev. Vi kommer då att skicka ett info-mejl och be dig bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev genom att klicka på en länk som finns i mejlet.

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina uppgifter är ditt samtycke enligt art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR, om du uttryckligen har registrerat dig för PR-nyhetsbrevet. Inom ramen av lagkraven kan det vara möjligt att du får vårt PR-nyhetsbrev utan uttryckligt samtycke, eftersom du har beställt varor eller tjänster av oss och vi har fått din e-postadress i samband med detta och du inte har invänt mot att få information med e-post. I detta fall är rättslig grund vårt berättigade intresse att skicka direktreklam enligt art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR.

För att skicka PR-nyhetsbrevet använder vi verktyget Salesforce Pardot för automatiserad marknadsföring. Pardot är en programvara för automatiserad marknadsföring från Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

De personuppgifter vi har fått av dig när PR-nyhetsbrevet beställdes behandlas även i USA för att skicka PR-nyhetsbrevet och för PR-syften. Vi skickar dessa uppgifter till företaget Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Salesforce Pardot-programvaran används även för ovan nämnda syften relaterat till kunduppgifterna. På det här sättet kan vi i samarbetet med företaget Salesforce.com på ett bättre sätt genomföra ett individualiserat tilltal genom att utvärdera våra kunders konkreta intressen. Vi anser att det även ligger i kundens intresse att vi hittar ett tilltal som motsvarar kundernas specifika intressen. Eftersom företaget Salesforce.com dessutom är medlem i Privacy Shield för USA (https://www.privacyshield.gov/participant_search) är vi övertygade att det är säkerställt att kunduppgifterna behandlas på en nivå som uppfyller tysk uppgiftsskyddslagstiftning även i USA. Vi vill informera om att vi utvärderar ditt användningsmönster när vi skickar PR-nyhetsbrevet. För den här utvärderingen innehåller de skickade mejlen så kallade webbfyrar resp. spårningspixlar. För utvärderingen länkar vi samman uppgifterna som överförts med dessa spårningspixlar med din e-postadress och ett individuellt ID. Med uppgifterna som har tagits fram på det här sättet tar vi fram en användarprofil för att kunna anpassa PR-nyhetsbrevet efter dina personliga intressen. Vi registrerar när du läser vårt PR-nyhetsbrev, vilka länkar du klickar på i det och drar utifrån detta slutsatser om dina personliga intressen. Dessa uppgifter sammankopplar vi till de handlingar du har gjort på vår webbsajt. Om du inte önskar detta, bör du säga upp prenumerationen. En sådan spårning är dessutom inte möjligt om du som standard har avaktiverat visning av bilder i ditt e-postprogram. I det här fallet visas inte nyhetsbrevet fullständigt och du kan eventuellt inte använda alla funktioner. Om du visar bilderna manuellt görs den spårning som beskrivs ovan.

Såtillvida du har beställt PR-nyhetsbrevet och vi, såsom anges ovan, utvärderar användningsmönstret, delar vi uppgifterna som har samlats in med syftet marknadsföring med efterföljande företag kopplade till oss:

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

SMA Altenso GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.sma-altenso.com / Altenso@sma.de

coneva GmbH, Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.coneva.com / Info@coneva.com

SMA Solar Technology AG har globalt ett större antal dotterbolag som säljer produkterna från SMA AG och övertar den nödvändiga servicen, t.ex. SMA France S.A.S. eller SMA Italia S.r.l. Också med dessa företag delar vi uppgifterna. Samma sak gäller för dotterbolagen till emerce GmbH.

Uppgifterna skickas till de här företagen så att vi kan sammanställa ett optimalt innehåll i våra nyhetsbrev som är relevant och intressant för dig. De angivna företagen kommer inte att använda dina personuppgifter för att kontakta dig genom andra säljkanaler (t.ex. telefonsamtal). SMA Solar Technology AG har slutit överenskommelser med företagen om databehandling. Uppgifterna överförs dessutom endast om du uttryckligen har godkänt bestämmelserna om uppgiftsskydd i denna försäkran inom ramen av beställningen av nyhetsbrevet. Du har därmed också har godkänt att de överförs och behandlingen sker då baserat på art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR. Vidare ligger det i våra kunders intresse av att få personlig och intresseanpassad information att vi delar de insamlade uppgifterna med de associerade företagen. Uppgiftsbehandlingen är därmed också berättigad enligt art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Detta gäller i synnerhet också eftersom kunden alltid kan avbeställa nyhetsbrevet. Informationen sparas så länge som du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter en avregistrering sparar vi uppgifterna rent statistiskt och anonymt.

Om du sammantaget inte skulle vilja har något PR-nyhetsbrev från oss längre, kan du när som helst återkalla det givna samtycket med verkan för framtiden, eller motsäga att fortsätta att få nyhetsbrevet, utan att det uppstår några andra kostnader än att skicka själva mejlet enligt gällande taxa. Du kan enkelt använda avbeställningslänken som finns i varje nyhetsbrev eller skicka ett meddelande till oss eller vårt personuppgiftsombud.

Solar calculator

Solar calculator (solenergikalkylatorn) är en kostnadsfri tjänst som vänder sig till privata slutkonsumenter. Med solar calculator kan du ta fram en ej bindande exempelberäkning ("solenergipotential") och därefter skicka en offertförfrågan till SMA. SMA skickar förfrågningen vidare till utvalda, kvalificerade fackföretag i ditt område. Företagen tar därefter kontakt med dig för att ge rådgivning och ta fram en offert.

För att beräkna solenergipotentialen är det nödvändigt att ange vissa uppgifter i solar calculator (t.ex. planerad plats för solcellsanläggningen). Vidare samlar vi in dina personuppgifter om du skickar en offertförfrågan.

Nedan finns information vilka uppgifter som registreras och sparas och hur de används om du skickar en offertförfrågan:

 • Kontaktuppgifter: tilltal, förnamn, efternamn, gata, husnummer, postnummer, ort, land, telefonnummer, e-postadress
 • Uppgifter om konstruktionsmässiga förutsättningar: planerat plats för solcellsanläggningen, taktyp, takyta, taklutning, takriktning
 • ytterligare uppgifter: årlig elförbrukning, hushållets storlek i personer, förbrukningsprofil, extra förbrukare, preferens batterilagringssystem ja/nej, datum för planerad installation, dina övriga kommentarer
 • Räkneresultat från solar calculator: beräknat energibehov, beräknad storlek på solcellsanläggningen, beräknad egenförbrukning, beräknat inköp av el, beräknad inmatning, beräknad besparing elkostnader, beräknad grad av oberoende/självförsörjning, beräknad CO2-besparing, produktrekommendation

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina uppgifter är att ingå avtal enligt art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR. För att ta fram offerten skickar SMA dina uppgifter till kvalificerade hantverkare (fackpartner till SMA Solar). Dina uppgifter används uteslutande av fackpartner till SMA Solar för att ta fram offerten. Vi ber om förståelse för att vi inte kan påverka affärsrelationen mellan dig och fackpartnern.

Personuppgifter som SMA samlar in från dig behandlas strikt konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. SMA kan använda personuppgifter för interna syften, som exempelvis för dataanalys, forskning eller för att förbättra produkterna. Dina uppgifter raderas från systemet hos oss senast 3 månader från tidpunkten för din förfrågan i solar calculator.

För att behandla din offertförfrågan och för att skicka e-post behandlas dina uppgifter också i USA. Vi skickar dessa uppgifter till företaget Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY. På det här sättet kan vi bättre, genom att samarbeta med företaget Salesforce.com, behandla din offertförfrågan enligt just dina specifika önskemål. Vi anser att detta ligger i ditt intresse.

För att skicka e-post automatiskt använder vi automatiseringsprogrammet Salesforce Pardot från företaget med samma namn: Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Pardot registrerar då ditt användarmönster och utvärderar dina uppgifter i form av en användarprofil. Mer information om detta finns under "PR-nyhetsbrev".

Kommentarer

På vår webbsajt har du möjlighet att kommentera våra inlägg. Du måste då ange ett namn. Det går också bra att använda en pseudonym. Dessutom måste du ange din e-postadress. Det är nödvändigt att ange e-postadressen så att vi kan kontakta dig om det finns klagomål på dina kommentarer och kan be om ett ställningstagande. Vi sparar också IP-adressen. Utan de här uppgifterna kan du inte lägga upp några kommentarer. När kommentaren publiceras visas dock endast det namn du har valt eller pseudonymen. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är ditt samtycke enligt art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.

Sociala medier

På vår webbsajt finns länkar till det sociala nätverket Facebook, yrkesnätverket LinkedIn samt mikrobloggen Twitter. Du känner igen länkarna på respektive logga för företagen.

Genom att klicka på länkarna öppnas hithörande sidor på sociala medier. För dessa gäller inte denna integritetspolicy. Detaljer om de bestämmelser som gäller där finns i de enskilda företagens integritetspolicy; du hittar dem på:

Facebook: www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: twitter.com/privacy

Innan länkarna öppnas överförs ingen personlig information till respektive företag. Att öppna den länkade sidan är samtidigt grunden för uppgiftsbehandlingen för respektive företag.

Dina rättigheter och kontakt

Vi sätter stort värde på att förklara behandlingen av dina personuppgifter så tydligt som möjligt och även att informera om dina rättigheter. Om du vill har mer ingående information eller utöva dina rättigheter, kan du alltid kontakta oss så att vi kan ta hand om ditt ärende.

Den registrerades rättigheter

När det gäller behandlingen av dina personuppgifter har du långtgående rättigheter. Till att börja med har du en långtgående informationsrätt och kan även kräva att dina personuppgifter rättas och/eller raderas eller spärras. Du kan också begära att behandlingen begränsas och har rätt att invända. När det gäller de personuppgifter som du har överfört till oss har du dessutom rätt till uppgiftsportabilitet.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter och/eller vill få mer information, kontakta vår kundtjänst. Som alternativ kan du även kontakta vårt personuppgiftsombud.

Återkallande av samtycke och invändning

Du kan alltid fritt återkalla det gjorda samtycket med framtida verkan. Genom att återkalla samtycket, berörs inte lagligheten för den behandling som har gjorts fram till att samtycket återkallades, eftersom du tidigare har lämnat ett samtycke. Kontaktpersoner för detta är även här vår kundtjänst och personuppgiftsombudet.

Om behandlingen av dina personuppgifter inte grundas på ett samtycke, utan görs baserat på någon annan rättslig grund, kan du invända mot uppgiftsbehandlingen. Invändningen leder till en kontroll och eventuellt att uppgiftsbehandlingen avslutas. Du informeras om resultatet från kontrollen och får – såtillvida uppgiftsbehandlingen ändå ska fortsätta – närmare information varför uppgiftsbehandlingen är tillåten.

Personuppgiftsombud och kontakt

Vi har anlitat ett personuppgiftsombud som hjälper oss med dataskyddsrättsliga teman. Du kan också kontakta detta ombud direkt. Vid frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter som denna integritetspolicy inte ger svar på och för att rätta eller radera dina uppgifter eller återkalla gjorda samtycken, kontakta:

SMA Solar Technology AG
Datenschutzbeauftragter
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

E-post: datenschutz@SMA.de

Besvär

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med denna integritetspolicy eller tillämpningsbara bestämmelser om uppgiftsskydd, kan du inlämna besvär hos vårt personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet kommer då att kontrollera ärendet och informera dig om resultatet. Utöver detta har du också besvärsrätt hos en tillsynsmyndighet.

Mer information och ändringar

Länkar till andra webbsajter

Vår webbsajt kan innehålla länkar till andra webbsajter. Dessa länkar är som regel markerade som sådana. Vi kan inte påverka i vilken utsträckning bestämmelserna om uppgiftsskydd efterföljs på de länkade webbsajterna. Vi rekommenderar därför att du informerar dig om respektive integritetspolicy som gäller på andra webbsajter.

Ändringar av denna integritetspolicy

Aktualiteten för denna integritetspolicy anges genom datumsuppgiften (nertill). Vi förbehåller oss rätten att när som helst med framtida verkan ändra denna integritetspolicy. En ändring görs särskilt vid tekniska anpassningar av webbsajten eller vid ändringar av dataskyddsrättsliga uppgifter. Den aktuella versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbsajten. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum informerar dig om ändringar av integritetspolicyn.

Aktualitet för denna integritetspolicy: september 2021

Version 4.4